Presentatie van het Rapport natuurwaarden“Pleidooi voor behoud van de natuurwaarden van het katholieke kerkhof van Naaldwijk”.

3 februari 2021
 
Namens de gezamenlijke natuurorganisaties, verenigd in Natuur-Westland werd het verzoek gedaan aan het college van de gemeente Westland, en het parochiebestuur van de St. Adrianus, om het natuurwaardenonderzoek, betreffende flora en fauna op het oude katholieke kerkhof, in ontvangst te nemen.


Het Rapport is hieronder in te zien: 

(Note: op sommige mobile telefoons werkt dit niet en/of iets trager)

Natuur op het Rk kerkhof te Naaldwijk

Het historische kerkhof dat sinds 1828 aan de Dijkweg te Naaldwijk is gelegen is vanzelfsprekend ook een plek met natuurwaarden.
De omgeving van het kerkhof bestaat uit het groen langs de Verdilaan, de nu nog open plek waar de oude pastorie De Harmonie heeft gestaan en de groene plek waar de Rk kerk heeft gestaan, dit laatste noemt men nu het voorhof, maar dat deel is nooit begraafplaats geweest.

Samen vormt dit een kleine groene buffer en een stapsteen tussen de oprukkende gebouwen. Erg belangrijk voor insecten, vlinders, bijen, dieren en vogels en dus ook voor mensen.
Een deel van de bomen op het kerkhof heeft een respectabele leeftijd, de voormalige haag is, doordat de kerk na sluiting in 1982 niet meer heeft gesnoeid, vergroeid en verworden tot hoge coniferen. Een verkenning met groendeskundigen leverde op dat er goede kansen zijn deze plek tot een nieuw paradijs te maken.

Wij beseffen dat dit een van de laatste groene plekjes in Naaldwijk is, een hof voor rust en bezinning en een eerbiedige plek van overledenen. Het is historisch en qua groen waardevol en belangrijk erfgoed.
Sloop past niet in de noodzaak ons in te zetten tegen klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, verstening, hittestress en waterproblematiek.
Ook voor de natuurkwaliteit is kappen rampzalig, want het verzwakt de natuurwaarden van al het groen langs de Verdilaan. Bedenk dat het geheel méér (sterker) is dan de losse delen!
Archeologische waarden liggen er, maar over ecologisch onderzoek is niets bekend.

Groen
Rondom het kerkhof staan ca. 200 bomen, met name Chamaecyparis leilandii. Vooral tot flinke hoogte aan de binnenkant kaal, aan de buitenkant nog groen. Het is vroeger een coniferenhaag geweest die later is doorgegroeid toen het onderhoud stopte.
Op het kerkhof staan vooral ook coniferen zoals: Chamaecyparis, Taxus, Chamaecyparis leilandii, Juniperus, en nog diverse lagere struiken.
Langs de Verdilaan staat een Acer tegen het hek en aan de kant van het parkeerterrein staan platanen buiten de muur van het hof.

De Voorhof
Op het voorhof, wat nooit kerkhof is geweest, staan ca. 40 bomen in diverse maten en soorten en ca. 50/70 struiken zoals: Prunus ceracifera 'Nigra', Malus, Symphoricarpus, Hydrangea, Taxus, Juniperus, Chamaecyparis leilandii, Euonymus, Magnolia, Pinus nigra, Mahonia, Vlierbes, Ilex, Acer tegen het hek van het kerkhof achter de populieren. Ook ligt er een stukje gras.
Van de 4 hoge Italiaanse populieren staan achter de Pieta, een paar jaar geleden hebben ze hier de koppen uit gezaagd, het waren destijds de hoogste bomen van Westland, nu niet meer. De stamomtrek is ca. 320 cm en de hoogte was destijds 30 meter. Deze 4 staan op plek 39 van dikste bomen van Westland, respectabel dus.

In ieder geval worden deze vogels op het kerkhof gespot: merel, zanglijster, roodborst, winterkoning, heggenmus, groenling, vink, putter, kauw, Turkse tortel, duif, 3 soorten mezen, houtsnip en de slechtvalk. Ook is het verpoosplaats voor diverse wintergasten waaronder de sperwer en de tjiftjaf (dit is een eerste analyse). Niet onderzocht is of er ook vleermuizen leven.
Er leven ook bijzondere insecten zoals grondbijtjes. Een onderzoek naar mossen en korstmossen wordt nog gedaan, benieuwd wat dat oplevert. Soms groeien op oude grafstenen zeldzame soorten zoals Zwart grafkorstmos (een rode lijst soort).

Sloop of hoop?
Mocht het zover komen dat het kerkhof (2900 vierkante m groot) toch wordt gesloopt, dan resteert het toekomstbeeld dat over een paar jaar het voorhof is ingesloten tussen een hoge woontoren op de hoek van de Dijkweg en een woontoren op de plek van het kerkhof, aan de westzijde staat al een gebouw van enkele etages hoog. Daarmee wordt het slechts ca. 1000 m grote voorhof aan 3 zijden ingesloten en valt het groen bijna permanent in de schaduw. Dan groeit ook daar weinig meer.

De gemeente zegt zelf in antwoord op een bezwaarschrift van de kerk tegen de komst van het flatgebouw de Harmonie ‘’De begraafplaats is een beeldbepalende groenvoorziening in de directe omgeving’’…! Dan hoop je dat die woorden ook iets betekenen.

Naaldwijk is met 9 m² groen per woning in de dorpskern nog ver af van de 120 m² waar Nederland voor heeft getekend bij de VN. Westland is de minst groene gemeente van Nederland, dus elke meter groen verdient het te worden behouden.

Te hopen valt dat het kerkbestuur mee gaat met het plan dat de werkgroep zal aanbieden om samen deze historische plek te redden. Een renovatieplan geeft het hof nieuwe kansen en versterkt de natuurwaarden. De natuurorganisaties doen er alles aan om het behoud mogelijk te maken.


Info:

Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland

Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland (KNNV).
Contactpersoon Westland: Aad van Uffelen; Schepen 6, Naaldwijk

Partners van Natuur-Westland zijn:

  • Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
  • Stichting Duinbehoud
  • Groei&Bloei Westland
  • AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.
  • Werkgroep Leefbos Westland
  • Werkgroep bescherm de Westlandse kust
  • De stichting Vogels in het Westland
  • Verder is er samenwerking met: Heleen Verduijn (natuurkenner), Natuur- en Milieufederatie ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten